-13%
1.780.000
-19%
1.250.000
-32%
990.000
-18%
1.430.000
-13%
850.000
-21%
1.550.000
-10%
2.650.000
-15%
3.100.000
-17%
11.500.000
-17%
6.200.000
Phú Thành Phát 105
pnj
vingroup
doji
hoa thiên phú
Phú Thành Phát 106