Hình ảnh nhà máy

 

Hà Nội, tháng 05/2018

CÔNG TY TNHH FUJIFA VIỆT NAM

Tổng giám đốc